Tu znajduje się regulamin do sklepu koseo.pl/sklep.pl

Regulamin został opublikowany dnia 1 styczeń 2019 roku

§ 1 Definicje

a) Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie internetowej oraz podstronach www.koseo.pl/sklep

b) Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź też posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego (chyba że posiada pełną zdolność do czynności prawnych).

c) Sprzedawca – Sprzedawcą i właścicielem serwisu jest Agnieszka Kosek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAKprofil Agnieszka Kosek adres: Koszalińska 9/4, 78-400 Szczecinek, NIP: 7671464629, Regon: 321230295

d) Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem koseo.pl/regulamin-sklepu.pdf

e) Usługa – Usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną, w tym:

– możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług lub produktów w serwisie.

– możliwość założenia konta w serwisie.

f) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 (wraz z późniejszymi zmianami).

g) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).

h) Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji.
 2. Niniejszy serwis jest sklepem internetowym, który zajmuje się sprzedażą produktów i usług związanych z pozycjonowaniem stron internetowych.
 3. W celu założenia konta w serwisie lub zamówienia usług użytkownik musi wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu, którą wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka. Dokonanie zakupów w niniejszym serwie nie jest możliwe bez wyrażenia zgody na postanowienia regulaminu.
 4. Aby użytkownik mógł korzystać z serwisu musi spełnić warunki techniczne. Są to:
  – Połączenie z Internetem
  – Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies”
 5. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem sytuacji, gdy serwis nie będzie dostępny z powodu problemów technicznych.

§ 3 Swiadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Prezentowane usługi dostępne w serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert.
 2. Klient poprzez dodanie do koszyka swoich zakupów usług Sprzedawcy, a następnie uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól z danymi i akceptację regulaminu składa ofertę zawarcia umowy Sprzedawcy.
 3. Uzupełniając wszystkie pola Klient musi podać następujące dane w celu złożenia oferty: adres mailowy, hasło, dane do faktury
 4. Klient zobowiązuje się uzupełnić wszystkie pola prawdziwymi oraz aktualnymi danymi. Jeśli Klient w terminie 7 dni od wezwania go do poprawy lub aktualizacji danych nie dopełni tego obowiązku, to Sprzedawca nie dokona potwierdzenia złożonej przez Klienta oferty.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych. Powyższe nie odnosi się do konsumentów w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w przesłanej ofercie przez Klienta.
 7. Potwierdzenie przesłane na adres e-mail Klienta będzie obejmować:
 8. potwierdzenie złożenia oferty zamówienia Usługi wraz z jej opisem
 9. potwierdzenie wyrażenia zgody na wykonanie usługi, a tym samym potwierdzenie utraty prawa do odstąpienia od umowy
 10. potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Usługi

§ 4 Płatnośći

 1. Ceny określone w serwisie są cenami całkowitymi (brutto), które należy wpłacić na konto Sprzedawcy.
 2. Prawidłowe złożenie oferty oraz otrzymanie potwierdzenia zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem jego opłacenia. Płatność powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia pod rygorem wstrzymania, a następnie anulowania zamówienia.
 3. Przelew można wykonać bezpośrednia na konto Sprzedawcy: Santander Bank Polska S.A. Numer konta: 04 1090 1711 0000 0001 3368 0362 a właścicielem konta jest Makprofil Agnieszka Kosek ul. Koszalińska 9/4 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, bądź też za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedawcę.
 4. Dostawa produktów lub usług nastąpi bezpośrednio na adres e-mail Klienta bezpośrednio po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen produktów lub usługi. Oferty, które zostały złożone przez Klientów przed zmianą cen, będą realizowane wedle dotychczasowych cen.

  § 5 Dostawa i realizacja zamówienia

 6. Czas realizacji dostawy na adres e-mail Klienta jest określony w opisie usługi lub produktu, a następnie potwierdzeniu zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia może być zmodyfikowany ustaleniami z Klientem, co zostanie odnotowane w potwierdzeniu zamówienia.
 8. Na adres e-mail Klienta będą przesyłane bezpłatne raporty z realizacji zlecenia.
 9. Dodane linki nie będą usuwane przez Sprzedawcę z wyjątkiem sytuacji, gdy to Klient zażąda usunięcia linków, odstąpi od umowy bądź też nie opłaci zamówienia.

§ 6 Reklamacja

 1. Reklamację z tytułu zamówionych usług można składać w szczególności pocztą elektroniczną na adres biuro@koseo.pl. A także pisemnie na adres:

  MAKprofil Agnieszka Kosek
  ul. Koszalińska 9/4
  78-400 Szczecinek

 2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi Sprzedawcy będzie równoznaczny z uznaniem reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane teleadresowe podmiotu zgłaszającego, opis stanu faktycznego, a także zgłaszane żądanie.
 4. Sprzedawca zawiadomi Klienta o rozpatrzonej reklamacji pisemnie, gdy zostanie ona złożona pisemnie. W przypadku reklamacji złożonej na adres e-mail odpowiedź także zostanie przesłana na adres e-mail.
 5. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane lub informacje, Sprzedawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który jest konsumentem, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jednakże prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośc nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do świadczonych usług przez Sprzedawcę. Powyższe wynika z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach konsumentów, gdyż świadczona usługa została wykonana za wyraźną zgodą konsumenta (wyrażoną poprzez wypełnienie formularza zamówienia i złożenie oferty) oraz Klient będący konsumentem przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia traci on prawo do odstąpienia od umowy.

Niniejszy paragraf nie ma zastosowania do osób, które nie są konsumentem w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe, które są przetwarzane to:

– Dane kontaktowe udostępnione podczas rejestracji konta w serwisie lub też podane w formularzu zakupu tj. imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres dostawy.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi zamówionej przez Klienta zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz możliwość żądania zaprzestania ich przetwarzania. W szczególności do:

– uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, jego miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska

– wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.

5. Pozostałe uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały wymienione w artykule 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie adresu poczty elektronicznej jest wymagane w celu zawarcia umowy, wysłania potwierdzenia jej zawarcia oraz realizacji usługi.

7. Administrator danych dokłada wszelkiej staranności, aby dane użytkowników były:

– przetwarzane zgodnie z prawem

– niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, niż określone w punkcie piątym

– przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

– zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym

§ 9 Ciasteczka

1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies) do celów statystycznych, prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz w celach wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, nazwa sieci komputera, nazwa dostawcy sieci, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony.

2. Ponadto nasz partner (Google) w ramach programu AdSense, łączy dane wskazane w poprzednim punkcie wraz z danymi uzyskanymi na innych stronach objętych programem Google AdSense. Nie wychodzą one poza zakres danych wskazanych w punkcie pierwszym. W ten sposób tworzy reklamy, które mogą Cię zainteresować.

3.W przypadku, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie tych danych, możesz w ustawieniach przeglądarki zablokować przesyłanie ciasteczek.

4. Więcej informacji znajdziesz na stronie Google – http://www.google.com/policies/technologies/ads/

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z serwisu może być tymczasowo niemożliwe ze względu na awarie lub prowadzone prace nad serwisem.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmienione postanowienia wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zmian i są stosowane do zamówionych usług po ww. terminie. Do wcześniej zamówionych usług zastosowanie znajduje dotychczasowy regulamin.
 3. Faktura Vat będzie wystawiona w ciągu 7 dni od dnia zakupu. FV są wysyłane drogą mailową lub na życzenie wysyłane zapośrednictwem poczty polskiej. Koszt, adresowania i wysłki listem poleconym 9zł.
 4. Jeśli próby polubownego rozwiązania sporu nie przyniosą efektu, to spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy. Powyższe nie ma zastosowania do konsumentów, gdzie właściwość miejscowa jest wyznaczana przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 5. Klient będący konsumentem w myśl przepisów kodeksu cywilnego może skorzystać z drogi pozasądowej tj. mediacji oraz rozstrzygnięcia sadu polubownego. Wicej informacji można znaleźć na https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz umową zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 (wraz z późniejszymi zmianami), ustawa o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 (wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 (wraz z późniejszymi zmianami).